Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Netellon yleiset toimitusehdot 8.3.2023 alkaen

Etsitkö yleisiä toimitusehtoja ennen 8.3.2023? Löydät ne täältä »

1. SOVELTAMISALA

a) Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Netellon tuotteita koskeviin tarjouksiin, tilauksiin, myyntiin ja muihin soveltuviin asioihin. Ehdoista tulee sitova osa sopimusta, kun asiakkaalla on ollut mahdollisuus tutustua niihin ennen sopimuksen tekemistä.

b) Netellolla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Netello on ilmoittanut asiakkaalle ehtojen uuden sisällön. Mikäli asiakas ei hyväksy uusien ehtojen sisältöä, se voi päättää sopimuksen uusien ehtojen voimaantulopäivään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Netellolle.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

a) Sopimus syntyy ja tulee voimaan, kun asiakas allekirjoittaa sopimuksen, maksaa suorituksen Netellon palvelusta, ottaa Netellon palvelun käyttöön, tekee tilausvahvistuksen taikka Netello hyväksyy asiakkaan muulla tavalla tekemän tilauksen. Näistä aikaisin ajankohta määrittää sopimuksen syntymisajankohdan. Sovitut toistuvat veloitukset alkavat sopimuksen solmimishetkestä tai muuna sopimuksessa sovittuna ajankohtana. Netello varaa oikeuden kieltäytyä solmimasta sopimusta, mikäli sillä on aihetta olettaa asiakkaan rikkovan näitä toimitusehtoja.

3. NETELLON VASTUU

a) Netellolla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla omien työmenetelmiensä mukaisesti. Netellon vastuu tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden virheettömyydestä rajoittuu velvollisuuteen virheen korjaamisesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä Netellolle. Vikailmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen helpdesk@netello.fi. Virheenä ei pidetä asiakkaan tietokonelaitteistossa tai -ohjelmissa esiintyviä virheitä, eikä puhelin- tai internetyhteydessä tahi sähkönsyötössä esiintyviä tai muitakaan Netellosta riippumattomia virheitä. Netellolla on oikeus tuottaa palvelunsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Netello voi myös erikseen ilmoittamansa huoltoikkunan aikana suorittaa tarpeellisia päivitys- ja huoltotoimenpiteitä, joiden aikana palveluiden toimintaa ei voida taata.

b) Netello tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Netello ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Netellolla on oikeus keskeyttää palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi.

c) Netello ei vastaa muiden Netellon asiakkaiden tai internetin käyttäjien asiakkaalle lähettämien tietojen sisällöstä eikä heidän mahdollisesti aiheuttamastaan haitasta.

d) Netellolla on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteittensa sisältöä ja hinnoittelua. Mikäli määräajaksi solmitussa sopimuksessa on määritelty sopimushinta, sovelletaan sopimushintaa kuitenkin koko sopimuksen määräaika. Merkittävistä muutoksista Netello ilmoittaa asiakkaalle etukäteen. Netello ei vastaa muutoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

e) Netello vastaa hallussaan olevilla palvelimilla sijaitsevan sivuston, verkkokaupan tai muun järjestelmän ja/tai sen sisältämän (asiakkaan omistaman) tietokannan suojauksesta ja tietoturvasta asianmukaisilla toimenpiteillä. Netellon hallitsemat palvelimet ja niiden tiedot sekä varmuuskopiot sijaitsevat Suomessa, jos asiakkaan kanssa ei ole erikseen sovittu muuta. Netellon palvelimet on suojattu mm. palomuurein ja salasanoin. Niiden tietoihin pääsee käsiksi tarpeen vaatiessa ainoastaan Netellon palveluiden kehittämisestä ja turvallisuudesta vastaava tekninen henkilökunta. Siltä osin kuin Netello käsittelee asiakkaan henkilötietoja asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, sovelletaan Netellon tietojenkäsittelysopimusta. Siltä osin kuin Netello käsittelee asiakkaan yhteyshenkilöiden tietoja rekisterinpitäjänä, sovelletaan Netellon tietosuojakuvausta, joka on saatavilla osoitteessa https://netello.fi/tietosuoja.

4. ASIAKKAAN VASTUU

a) Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa Netellolta hankkimaansa palvelua tai tuotetta kolmannelle osapuolelle ilman Netellon kirjallista lupaa. Mikäli kirjallinen lupa on saatu, vastaa asiakas edelleen sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, kuten maksusuorituksista.

b) Asiakas ei saa käyttää Netellon tuotteita tai palveluita tavalla, joka on ristiriidassa voimassaolevien lakien, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen kanssa. Asiakas vastaa toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvista häiriöistä ja vahingoista Netellolle ja/tai kolmansille osapuolille.

c) Asiakas vastaa siitä, että se säilyttää palvelun käyttöön saamiaan käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan huolellisesti. Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.

d) Asiakas toimittaa tilaamiensa palveluiden tai tuotteiden toteuttamista varten tarvittavat materiaalit, kuten kuvat ja tekstit, sovitussa aikataulussa Netellolle valmiissa, digitaalisessa muodossa. Mikäli materiaalin toimittamiselle ei ole sovittu aikataulua, sitoutuu asiakas toimittamaan materiaalit seitsemän (7) päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Asiakas vastaa siitä, että materiaali on virheetöntä ja viruksetonta sekä Netellon mediamääritysten mukaista. Mikäli asiakas toimittaa materiaalin muussa muodossa, on Netellolla oikeus veloittaa asiakkaalta hinnaston mukaiset lisämaksut materiaalin käsittelystä. Materiaalien toimittaminen ei vaikuta laskutusaikatauluun, kuten eivät myöskään sellaiset viivästymiset, jotka eivät johdu Netellosta.

e) Asiakas on velvollinen suorittamaan Netellon veloittamat maksut viimeistään laskun eräpäivänä. Mikäli asiakas laiminlyö maksusuorituksen hoitamisen eräpäivänä, toimii Netello normaalien käytäntöjen mukaisesti, ja huomauttaa maksun viivästymisestä sekä voi siirtää maksun perittäväksi. Mikäli asiakas laiminlyö maksusuorituksensa toistuvasti, on Netellolla oikeus veloittaa asiakkaalta koko jäljellä olevan sopimusajan maksusuoritukset kerralla.

f) Asiakas vastaa siitä, että on toimittanut Netellolle paikkansapitävät yhteystiedot. Tiedotteet, laskut ja ilmoitukset katsotaan tulleen asiakkaan tietoon, mikäli ne on lähetetty johonkin asiakkaan ilmoittamista yhteystiedoista, kuten sähköpostiin tai postiosoitteeseen, tai mikäli Netello on julkaissut tiedotteen verkkosivullaan. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Netellolle, mikäli yhteystiedot muuttuvat.

g) Asiakas vastaa Netellolle toimittamansa, julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin julkaisuoikeuksista, sekä mahdollisista tekijänoikeus- ja muista sen luontoisista maksuista. Mikäli asiakas ohjeistaa Netelloa kopioimaan aineistoa ulkopuolisesta lähteestä, sitoutuu asiakas vastaamaan kopioinnin ja julkaisemisen oikeutuksesta ja kustannuksista täysimääräisesti. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että (i) asiakkaan aineisto ei loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia tai ole lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä taikka hyvää tapaa; (ii) palvelua ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns. piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot); (iii) palvelua ei käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin. Jos Netello, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että edellä kuvattua aineistoa on saatettu saataville toisille käyttäjille taikka Netellon tai kolmannen palvelimille, Netellolla on oikeus poistaa tällainen aineisto tai estää sen käyttö. Netello ei miltään osin vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

h) Asiakas on vastuussa siitä, että heidän tilaamansa järjestelmät sekä niissä olevien tietojen käsittely noudattavat lakien vaatimuksia. Mahdollisista havaituista tietovuodoista tai muuhun tietoturvaan vaikuttavista puutteista on ilmoitettava välittömästi Netellolle.

i) Palvelu voi mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja taikka asettaa evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita loppukäyttäjän selaimelle. Asiakkaan hallinnoimassa palvelussa olevat sisällöt ja mahdolliset henkilötiedot ovat asiakkaan vastuulla. Asiakas sitoutuu käsittelemään näitä tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka sovellettavan lainsäädännön nojalla on sallittua. Asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja on niiden noudattamisesta vastuussa. Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä Netelolle antamiensa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien ohjeiden riittävyydestä ja laillisuudesta.

5. MAKSUEHDOT

a) Mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu, on maksuehtona neljätoista (14) päivää netto. Laitetoimituksissa ja laitetoimitusten yhteydessä tehtävän työn maksuehto on seitsemän (7) päivää netto, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli Netellon kirjoittamaan laskuun olisi erehdyksessä kirjattu jokin muu maksuehto (poislukien HETI), sovelletaan näiden sopimusehtojen maksuehtoja.

b)Viivästyskorko on EKP:n vahvistama viitekorko +8%. Viivästyneestä maksusuorituksesta lähetetystä huomautuksesta Netellolla on oikeus periä huomautusmaksu.

c) Asiakkaalla on oikeus suorittaa maksuja pitemmältä ajalta etukäteen. Mikäli asiakas on maksanut maksuja etukäteen, on Netellolla tästä huolimatta oikeus muuttaa hinnoitteluaan. Etukäteissuoritukset tulkitaan tällöin uuden hinnaston mukaisesti.

d) Netellolla on oikeus veloittaa kohtuullinen laskutuslisä.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

a) Netellon asiakkaan käyttöön luovuttamat asiakirjat, ohjelmistot ja muu digitaalisessa tai kirjallisessa muodossa oleva aineisto on Netellon omaisuutta, ja asiakkaalle on luovutettu sopimuksen mukainen rajoitettu käyttöoikeus sopimuksen voimassaollessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Netellon kirjallista lupaa kopioida tai luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle, ellei Suomen lainsäädännössä toisin säädetä.

b) Netellolla on oikeus laadun takeeksi sijoittaa oma brandimerkkinsä (Netellon logo) kaikkiin valmistamiinsa tuotteisiin. Mikäli asiakas ei jostakin syystä halua brandimerkkiä johonkin tilaamaansa tuotteeseen, tulee asiakkaan sopia asiasta jo tilausvaiheessa.

c) Siltä osin kuin Netello tuottaa palvelun tai aineisto itse, Netello vastaa siitä, että palvelu tai aineisto ei yksistään loukkaa sopimuksen solmimishetkellä palvelun Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Kolmannen osapuolen, ml. lisensioijien, valmistamissa tai tuottamissa palveluissa ja ohjelmistoissa noudatetaan ko. kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehtoja ja näissä määriteltyjä immateriaalioikeuksia. Netello ei miltään osin vastaa näiden kolmansien osapuolien palveluista tai ohjelmistoista.

d) Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa aineistoa Netellolle palvelun tuottamista varten, eikä ko. aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

e) Mikäli osapuolta vastaan esitetään vaade liittyen siihen, että toisen osapuolen toimittama aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, aineiston toimittanut osapuoli sitoutuu puolustamaan omalla riskillään ja kustannuksellaan toista osapuolta vaadetta vastaan edellyttäen, että puolustettava osapuoli kohtuullisessa ajassa: (i) ilmoittaa puolustavalle osapuolelle vaateesta; (ii) antaa puolustavalle osapuolelle täydet oikeudet puolustuksen tai sovinnon hoitamiseksi; (iii) avustaa kohtuullisessa määrin puolustavan osapuolen puolustuksessa tai sovinnossa puolustavan osapuolen kustannuksella; (iv) pidättäytyy tekemästä minkäänlaista sovintoa tai tunnustusta vaateeseen liittyen ilman puolustavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisäksi Netellolla on oikeus halutessaan: (i) hankkia asiakkaalle tarvittavat oikeudet aineistoon tai palveluun; (ii) muokata aineistoa tai palvelua ei-loukkaavaksi; (iii) korvata aineisto tai palvelu vastaavan kaltaisella aineistolla tai palvelulla. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei kohtuudella ole Netellon käytettävissä, Netellolla on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin.

7. PALVELUN SULKEMINEN

a) Netello voi sulkea palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

b) Netellolla on oikeus sulkea tai keskeyttää asiakkaan palvelut joko osittain tai kokonaan, jos (i) asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Netellon erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) päivän kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; (ii) asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta; (iii) asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja; (iv) asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun käyttäjille taikka Netellon tai kolmannen palvelimille kohdassa 4 g kiellettyä aineistoa; (v) asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan; tai (vi) tuomioistuin, teletoimintaa valvova viranomainen tai muu viranomainen vaatii palvelun sulkemista tai sen keskeyttämistä.

c) Palvelun sulkeminen tai käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

8. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

a) Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken määräajan. Jos sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu määräajasta, sopimus päättyy automaattisesti ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Muutoin määräajaksi tehty sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, jos kumpikaan osapuoli ei ole ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä ilmoittanut toiselle osapuolelle kirjallisesti haluavansa sopimuksen päättyvän.

b) Osapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. Sopimus on molemminpuolisesti irtisanottavissa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

c) Netellolla on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja, lakia tai hyviä tapoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa Netellon ilmoituksesta taikka mikäli asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua neljäntoista (14) päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus päättää sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Netello rikkoo näitä sopimusehtoja olennaisella tavalla, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa asiakkaan ilmoituksesta.

d) Asiakkaalla ei ole sopimuksen päättyessä oikeutta hyvitykseen jo maksamistaan suorituksista, ellei asiakas ole maksanut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen maksusuorituksia etukäteen yli kuukauden ajalta. Maksuja ei palauteta, mikäli Netello päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi. Maksun palauttamisesta Netellolla on oikeus veloittaa kohtuullinen käsittelykorvaus.

e) Palvelun tai tuotteen käytön lopettaminen kesken määräajaksi tehtyä sopimusta ei vapauta asiakasta sopimuskaudeksi sovituista maksusuorituksista.

f) Asiakas on velvollinen lopettamaan Netellolta tilatun tuotteen tai palvelun käytön välittömästi sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas kuitenkin jatkaa tuotteen/palvelun käyttöä sopimuksen päätyttyä, on asiakas velvollinen suorittamaan käytöstä hinnaston mukaiset maksut, ja Netellolla on oikeus tällöin tulkita asiakkaan jatkavan sopimusta toistaiseksi.

9. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

a) Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on luottamukselliseksi merkitty tai sellaiseksi kohtuudella ymmärrettävissä. Osapuolilla on oikeus hyödyntää luottamuksellista aineistoa ja tietoa sopimuksen toteuttamiseksi.

b) Sopimuksen päättyessä osapuolen on hävitettävä hallussaan oleva toisen osapuolen luottamuksellinen aineisto ja sen kopiot. Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä osapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin.

c) Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. VASTUUNRAJOITUS

a) Palvelun virheestä johtuva Netellon vastuu rajoittuu sen vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Yllä kuvatuin tavoin Netello ei vastaa kolmannen osapuolen palveluista tai aineistoista.

b) Missään tilanteessa Netello ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta välillistä vahinkoa.

c) Virhe- ja viivästystilanteissa Netello on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vain Netellon tahallisesti tai tuottamuksella aiheuttamat, asiakkaan osoittamat välittömät vahingot. Mikäli kyseessä on laskutusjaksoissa laskutettava palvelu, Netello korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kyseisen palvelun osalta sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3). Kertaluontoisten toimitusten osalta Netellon korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosenttia niiden palvelujen hinnasta, jonka toimituksesta on kysymys tai jos korvaus ei ole kohdistettavissa tiettyyn palveluun, korvausvelvollisuus on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta.

d) Vahingonkorvausta on vaadittava Netellolta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

a) Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, tai kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset.

b) Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

a) Netellolla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain Netellon kanssa samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Netellon kirjallista suostumusta.

b) Netellolla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

13. ERIMIELISYYDET

a) Asiakkaan ja Netellon väliset erimielisyydet ja riidat pyritään ratkaisemaan keskinäisellä neuvottelulla.

b) Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riidat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

NETELLO/YLSE/08032023

×