Kumppanisi, kun haluat onnistua verkossa.

Teams-käyttö tehokkaasti: Solu Digital antaa 5 vinkkiä

Microsoft Teams on lähes kaikkien etätöitä tekevien keskeinen työympäristö. Johtava konsultti Henry Scheinin Solu Digitalilta antaa seuraavassa viisi vinkkiä Teamsin tehokäyttöön.

Etätyöskentely asettaa omat haasteensa sujuvalle työn tekemiselle. Monipuolisesti omaa ja organisaation arkea hyödyttävillä työkaluilla on tässä tärkeä rooli. Digitaaliset prosessit ja tiedon sujuva käsittely ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta ovat työkalupakin tavanomaisia edellytyksiä.

Me Solu Digitalissa tarjoamme Microsoftin teknologioita hyödyntäviä tiedonhallinnan ratkaisuja helpottamaan asiakasorganisaatioiden työntekijöiden arkea. Ratkaisujen toteuttamisen ja käyttöönoton lisäksi pidämme muun muassa työpajoja ja koulutuksia. Matkan varrella reppuun on kertynyt paljon keinoja, joilla ottaa kaikki ilo irti Microsoft Teams -käytöstä.

Tässä siis viisi vinkkiä, jotka kannattaa ottaa nyt haltuun, jos Teamsin käytön tehostaminen on ajankohtaista omassa organisaatiossasi. Vinkkien avulla pääset alkuun Teamsin tehokäytön suunnitelmallisessa toteutuksessa.

Vinkki 1: Tunnista Teamsin tarjoamat mahdollisuudet virtuaalisen yhteistyön tehostajana

Useimmat virtuaalisen yhteistyön mahdollistavat työkalut tarjoavat käyttöösi kokoustoimintoja, videopuheluja ja pikaviestintätoiminnallisuuksia monitahoiseen ja -kanavaiseen viestintään eri sidosryhmien välillä. Microsoft Teams tarjoaa näiden lisäksi käyttöösi monta muuta virtuaalityön ulottuvuutta.

Yksi Teamsin vahvuuksista on sen monipuolisuus ja kattavat mahdollisuudet keskittää työntekoa ja siihen liittyvää yhteydenpitoa yhteen sovellukseen. Työskentely tiedon, asiakirjojen, tehtävien ja ihmisten parissa tehostuu, kun huomaat lisäksi nämä:

Kokouksien hallinta: Teamsin kattavat toiminnallisuudet tukevat kokousten sujuvaa suunnittelua, järjestämistä ja asianhallintaa. Kokouksiin liittyvän aineiston kuten dokumenttien ja OneNote-muistiinpanojen käsittely vähentää tiedon hajautumista sähköpostiin, eri tiedostosijainteihin ja osallistujien ulottumattomiin.

Dokumenttien käsittely: Teamsissä voi työstää asiakirjoja Office-ohjelmilla, jolloin yhteismuokkaaminen samanaikaisesti ja dokumenttiin liittyvä keskustelu muiden kanssa onnistuu suoraan asiakirjan yhteydessä. Dokumentteja voi myös tallentaa ja jakaa helposti organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle.

Työryhmätyöskentely: Teams tarjoaa myös SharePointin dokumentinhallinnan ominaisuuksien hyödyntämisen. Osasto- ja projektikohtainen työskentely selkeytyy Teams-tiimien eli työryhmäkohtaisten työtilojen avulla. Muistutusten, hälytysten, hyväksyntäketjujen ja muiden työskentelyä tehostavien toimintojen käyttöä kannattaa hyödyntää koko organisaation laajuisesti.

Tehtävien- ja projektinhallinta: Teamsissä voi käyttää myös Planneria, jonka työjonojen ja tehtäväsäiliöiden käyttö tekee tiimien ja projektien tehtävien hallinnasta helpompaa. Plannerin käyttö lisää tehtävien läpinäkyvyyttä ja tiimien jäsenten välistä luottamusta. Työnteko ja siitä raportointi helpottuvat, vaikkapa tiimipalavereissa yhteisesti hyödynnettävien näkymien ja raporttien avulla.

Yhteistyön ja virtuaalityöskentelyn tehostamisen lisäksi Teamsistä löytyy ratkaisun avaimet moneen organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen liittyvään osa-alueeseen. Helikopteriperspektiivi organisaation tiedolla johtamiseen auttaa muodostamaan näkemyksen tarpeista ja mahdollisuuksista Teamsin tehokäyttöön.

Vinkki 2: Tehosta Teamsin käyttöä yhteisillä toimintatavoilla

Teamsin, kuten muidenkin digitaalisen tiimityön ratkaisujen käytön tehostamisessa korostuu yhtenäisten toimintatapojen määrittely. Määrittely on hyvä aloittaa organisaation nykytilanteen kartoittamisesta:

• Mitkä organisaation ja työntekijöiden eli käyttäjien tarpeet ja haasteet ovat?
• Entä mikä on käyttäjien nykyinen osaamistaso ja Teamsin käyttöaste?

Kartoitus sekä organisaation johdon tasolla että käyttäjien keskuudessa antaa arvokasta tietoa ja näkemystä siitä, mitä tavoitetilaa kohti suunnataan ja millä keinoilla sitä kohti pyritään. Kartoituksen jälkeen Teamsin erilaisten käyttötapauksien tunnistaminen luo pohjaa yhtenäisten toimintatapojen määrittelylle.


Erilaisten sidosryhmien tarpeiden ja haasteiden huomioiminen tässä on tärkeää yhteisen ymmärryksen muodostamista varten. Teams-käytön kannalta kohderyhmiä kannattaa miettiä monesta eri näkökulmasta käyttötapauskohtaisesti:

• Päivittäiset loppukäyttäjät tarvitsevat tiettyjä perustoimintoja tiedon ja dokumenttien parissa työskentelyyn virtuaalisesti sekä yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi tiedon tallennussijainteihin ja kokouskäytäntöihin liittyen.

• Työntekijöiden esihenkilöt tarvitsevat helppokäyttöisiä työkaluja tiimiensä johtamiseen, jotta he voivat mahdollistaa helposti seurattavan, avoimen ja läpinäkyvän tiimityöskentelyn herättämään luottamusta ja yhteisöllisyyden tunnetta kaikkien tiimin jäsenien kesken.

• Projektipäälliköt tarvitsevat työkaluja, dokumenttipohjia sekä käytäntöjä tehtävän- ja projektinhallintaa varten seuratakseen ja raportoidakseen etenemistä projektijohdolle. Projektitoiminnan johto taas tarvitsee yhdenmukaista ja vertailtavissa olevaa tietoa kaikista projekteista.

Teamsin käyttö helpottuu tiettyjen toimintatapojen vakiintuessa työnteon arkeen, kun organisaation työntekijät ovat tietoisia määritellyistä ja dokumentoiduista, kaikkia yhteisesti koskevista käytänteistä.

Vinkki 3: Keskitä työskentely Teamsiin

Plannerin mahdollistamien tehtävien- ja projektinhallintatoimintojen lisäksi Teamsiin voi yhdistää useita erilaisia sovelluksia, tietojärjestelmiä ja lähteitä. Työskentely helpottuu ja aikaa säästyy, kun tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen kuluva aika eri järjestelmien välillä keskitetään Teamsiin.

Teamsiin voi kehittää automaattisia työnkulkuja ja lomakepohjaisia sovelluksia kätevästi Microsoft Power Platformin palveluilla. Erilaisia sovelluksia ja tietolähteitä voi liittää Teamsiin sadoilla yhdistimillä. Näihin sovelluksiin liittyvän datan hyödyntäminen tehostaa työntekoa ja lisää tuottavuutta myös kattavilla raportointi- ja ennusteratkaisuilla Power BI:n avulla.

Power Platformin mahdollistamien ratkaisujen lisäksi räätälöidyt Teams-sovellukset tarjoavat Teamsin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia hyödyntäviä laajennuksia, kuten:

• Botteja vaikkapa IT-osaston lähituen tikettien hallintaan
• Teamsin vasemman puolen valikkoon sekä kanavien ja tiimien välilehdille rakennettavia sovelluksia tiimi- ja henkilökohtaisen työskentelyn tueksi esimerkiksi organisaatiokohtaisten Teamsin käyttöön liittyvien linjauksien, ohjeistuksien ja opastavien koulutussisältöjen keskuksena

Nämä sovellukset perustuvat organisaatioiden tarpeita vastaaviin käyttötapauksiin. Ne tarjoavat yksinkertaisista sovelluksista monipuolisiin tiedon ja resurssien keskittymiin luotuja työvälineitä sujuvoittamaan työntekijöiden arkea. Erilaiset sovellukset tuovat käytännöllisyyttä ja vaivattomuutta työntekoon keskittämällä useita toimintoja ja työtehtäviä Teamsin toimintaympäristöön.

Manuaalisia ja toistuvia, isoja tietomääriä käsitteleviä työtehtäviä voi automatisoida niin Teamsiin räätälöityjen sovelluksien kuin myös muiden Teamsiin yhdistettävien sovellusten ja järjestelmien avulla. Esimerkiksi matka- ja kululaskujen kirjaus ja käsittely sekä tuntikirjausten ja lomapyyntöjen tallentaminen, esimiesten hyväksymisketjut ja muut tiedon hallintaa keskittävät työnkulut onnistuvat kätevästi suoraan Teamsistä.

Vinkki 4: Paranna Teamsin käyttökokemusta muokkaamalla asetuksia

Erilaisten asetusten läpikäynti ja muokkaaminen tarvittaessa on yksi tapa tehostaa omaa työskentelyä, yhteistyötä muiden kanssa sekä Teams-kokouksia etukäteen sekä niiden aikana ja jälkeen.

Esimerkiksi ilmoitusasetusten läpikäynti jo Teams-käytön alkuvaiheessa antaa paremman kuvan siitä, mihin asioihin voi omilla asetuksillaan vaikuttaa tiedonkulun ja yhteistyön edistämiseksi. Pääset muuttamaan ilmoitusasetuksia Teamsin oikeassa yläkulmassa, jossa oman profiilikuvan tai nimikirjaimien kohdalta klikatessa avautuu valikko. Valitse Asetukset ja Ilmoitukset-osio.

Voit muokata ilmoitusasetuksia vastaamattomiin sähköposteihin sekä kokouksissa, tiimeissä, kanavissa ja henkilöiden välisissä keskusteluissa tapahtuvaan toimintaan liittyen. Myös muut Asetukset-osion kohdat kannattaa käydä perusteellisesti läpi, jotta Teamsin käyttökokemus on viilattu itselle ja omaan työntekoon sopivaksi.

 

Myös Teams-kokouksissa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asetuksiin niin kokouksen järjestäjänä kuin siihen osallistujanakin:

• Kokousasetusten muokkaaminen liittyen odotustilan käyttöön kokouksen alussa, osallistujien mikrofonien mykistyksen, keskustelujen ja reaktioiden sekä esittäjien sallimiseen.
• Taustakohinan vaimennus Teamsin asetuksien kohdasta Laitteet.
• Taustan sumennus ja taustakuvan käyttäminen Teams-kokouksen ikkunassa ennen kokoukseen liittymistä.

Parhaimmassa tapauksessa jokaisen kokoukseen osallistujan kokemus paranee, kun esimerkiksi ylimääräinen taustahälinä vaimentuu mikrofonia käytettäessä, tai jokainen osallistuja käyttää videokuvaa sumennetulla taustalla tai omavalintaisella taustakuvalla, vaikka taustalla saattaisikin näkyä arjen epäjärjestystä.

Näillä pienillä asioilla voi olla iso merkitys ja vaikutus välittömän luottamuksen syntymisessä ja vahvistumisessa, kun osa vuorovaikutuksesta, nimittäin eleet, ilmeet ja läsnäolo, jäävät etätyössä kokonaan tai osittain pois.

Vinkki 5: Hallitse Teamsin työryhmiä ja tietoturvaa automaatiolla

Teams-käytön tehostamisessa yhden tärkeän kokonaisuuden muodostavat Teams-ryhmät eli tiimit kanavineen. Tavallisessa tapauksessa yhteistyön alkaessa asiakkaamme ovat kokeneet ongelmaksi sen, että organisaatiossa on liian suuri määrä tiimejä, joista osa on perustettu osin vailla yhdessä sovittua tarkoitusta ja osa eri tahoilla, omistajiensa huomaamatta, useampaan kertaan samaa tarkoitusta varten. Teams-käytön osaamistaso on ollut vaihtelevaa, mikä on vaikeuttanut Teamsin tehokasta ja monipuolista hyödyntämistä. Käyttöä tukevan tiedon ja oppimiseen kannustavien toimintatapojen puuttuminen on jarruttanut Teamsin omaksumista.

Epäyhdenmukainen osaaminen ja käyttäjävaatimukset puoltavat Solu 365:n työryhmäautomaation hyödyntämistä organisaatiossa. Solu 365 työryhmäautomaatio avaa väylän Teams-käyttöönottoon ja toimintatapamuutoksen toteuttamiseen. Käytännössä Teams-tiimien pääkäyttäjien eli tiimien omistajien ei tarvitse hallita Teams-tiimien oikeiden ja yhdenmukaisten asetusten teknistä suorittamista, vaan suorittamisen voi jättää työryhmäautomaation tehtäväksi. Solu 365 perustaa Teams-tiimit ennalta määriteltyjen käyttötapausten ja tiimikohtaisten tietosuoja- ja jakamisasetusten mukaisesti.

Teams-tiimiin muodostetaan automaattisesti tarvittavat dokumenttipohjat esimerkiksi projektiraportoinnille, sovellukset yhdistettyinä eri tietojärjestelmiin, ja muut resurssit valmiina käyttöön.

Solu 365:n portfolionäkymä organisaation kaikista Teams-ryhmistä monipuolisin suodatusmahdollisuuksin tarjoaa helikopteriperspektiivin kaikkiin Teams-tiimeihin. Asiakkaamme ovat tehostaneet työntekoa tukemalla työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä Teamsin ja Solu 365:n avulla.

Lisävinkki: Panosta koulutukseen ja viestintään

Teamsin käyttö mahdollistaa monia asioita tiedon ja resurssien tallentamiseen, käsittelyyn, jatkojalostamiseen ja jakamiseen organisaation kaikilla alueilla sekä ulkopuolisten tahojen kanssa. Teamsin perusversion toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien laaja-alainen käyttö ja sen tehostaminen erilaisilla sovelluksilla ja työnkuluilla siis kannattaa.

Koulutuksella ja ajankohtaisella viestinnällä on myös merkittävä rooli Teams-käytön tehostamisessa. Niiden suunnittelu ja toteutus kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen Teamsin, sen sovellusten ja toiminnallisuuksien käyttöönottoa. Myös eri käyttäjäryhmien laaja skaala erilaisia oppimistapoja on hyvä ottaa huomioon Teams-koulutuksia suunnitellessa.

Säännöllinen viestintä esimerkiksi Teamsin uusista ominaisuuksista ja niiden käytön mahdollisuuksista auttaa henkilöstöä löytämään luovasti ratkaisuja moniin tietotyön haasteisiin ja tarpeisiin. Organisaatioiden kannattaa hyödyntää arvokkainta resurssiaan eli asiantuntevia ja kokeneita työntekijöitään osallistamalla heidät muutoksen toteuttamiseen säännöllisten palautekyselyjen kautta.

 

Vierailijakynä
Henry Scheinin
Johtava konsultti, Solu Digital Oy

 

Netello Systems ja Alma Media yhdistävät voimansa

Alma Media on tänään (31.3.2021) ostanut 60% Netello Systems Oy:n osakekannasta.

Järjestelyn myötä Netello Systems Oy ja Alma Median keskitetty mediamyynnin organisaatio Alma Mediaratkaisut (AMR) tiivistävät yhteistyötä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinalla.

Netellon ja Alma Mediaratkaisujen yhteisenä tavoitteena on palvella yrityksiä kokonaisvaltaisesti digitaalisen markkinoinnin ratkaisuilla vahvistaen yritysten kilpailukykyä muuttuvilla ja kilpailluilla verkkoliiketoiminnan markkinoilla. Netellon hakukoneoptimointi (SEO)- ja hakukonemainonta (SEM)-ratkaisut ja osaaminen täydentävät luontevasti Alma Mediaratkaisujen tarjontaa. Netello Systems tarjoaa myös verkkosivustojen uudistus- ja kehitystyötä ja kokonaisvaltaisella TIE- toimintamallilla verkkopalvelun suunnittelu etenee toteutukseen asti. Netello Systems Oy:ssä työskentelee 23 ammattilaista.

Alma Mediaratkaisujen strategisia fokusalueita ovat sisältömarkkinointi ja konseptit sekä digitaalisen mainonnan datapohjaiset ratkaisut. Markkinointiratkaisujen vaikuttavuus ja käyttäjien sitoutuminen kasvaa, kun Alman digitaalisen verkoston laaja tavoittavuus Suomessa yhdistyy hakukoneoptimointiin ja –markkinointiin. Alma Median palveluiden digitaalinen verkosto tavoittaa 80% suomalaisista (TNS Mind, 2019).

Netellon ja AMR:n yhteinen näkemys on, että digitaalinen näkyvyys muodostuu yrityksen kilpailueduksi, kun se suunnitellaan, sitä optimoidaan ja markkinoidaan kuhunkin tavoitteeseen sopivilla ratkaisuilla pitkäjänteisesti ja dataohjatusti. Yhdessä Netellolla ja Alma Medialla on resurssit, kyvykkyydet sekä uusin mainonnanteknologia yhä kattavammin palvella asiakkaita.

Yhteistyötä yritysten välillä tiivistetään, Alma Median ja Netellon asiakkaiden sopimukset ja asiakasvastuut säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:

Kai Leinonen, Netello Systems, toimitusjohtaja, puh 050 323 3054
Tiina Järvilehto, Alma Media AMR, johtaja, puh. 010 665 2015

Uinuva verkkosivusto ei riitä, muista myös palvella asiakkaitasi!

Kun asiakas saapuu kivijalkaliikkeeseen, häntä tervehditään ja tiedustellaan, mitä hän etsii. Kun asiakas saapuu verkkosivustolle tai verkkokauppaan, hänet jätetään oman onnensa nojaan. Miksi laadukas ja henkilökohtainen asiakaspalvelu unohtuu verkossa?

Verkkokauppa kasvaa, mutta asiakaspalvelu unohtuu

Sähköinen kaupankäynti kasvaa Suomessa huomattavasti nopeammin kuin muu talous. Tällä hetkellä jo lähes 60 prosenttia suomalaisista ostaa verkosta tuotteita ja palveluita kuukausittain. Koronapandemia on vauhdittanut kasvua ja saanut viimeisetkin villahousut, niin asiakkaat kuin yrityksetkin, siirtymään verkkoon.

Samaan aikaan myös ostajien vaatimukset kasvavat ja tarpeet muuttuvat. Asiakkaat odottavat saavansa verkossa nopeaa ja vaivatonta palvelua ilman, että joutuvat itse ottamaan ensimmäisen askeleen. Verkkokauppa tai -sivusto, joka seisoo paikoillaan kuin kivimuuri, ei tarjoa juurikaan kosketuspintaa yritykseen.

Laadukas asiakaspalvelu verkossa

Asiakas haluaa kuulla sinusta

On helppoa ja kovin suomalaistakin ajatella, että “liiallinen tyrkyttäminen” ärsyttää asiakkaita. Nettisivun nurkasta ponnahtava chat-ikkuna saattaa tuntua ajatuksena kammottavalta, sillä joku saattaa ärsyyntyä siitä. Samalla tavalla kivijalkamaailmassa eteen ponnahtava yli-innokas myyjä saattaa ärsyttää, mutta samalla hän voi myös onnistua kysymään oikeita kysymyksiä ja auttamaan sinua asiassasi eteenpäin.

Verkossa toimivien yritysten olisikin syytä naksauttaa ajatusmallinsa uudelle taajuudelle. Asiakkaat eivät välttämättä tiedä, mitä he etsivät eikä avun tarjoaminen ole tuputtamista. Esimerkiksi alla kuvattu automaattinen asiakaspalvelija voidaan rakentaa kysymään potentiaalisilta asiakkailta oikeita kysymyksiä oikealla hetkellä ja opastamaan heidät eteenpäin.


 

Opasta, ohjaa ja tee lisää kauppaa

Tälläkin hetkellä verkko pursuaa ostovalmiita asiakkaita, jotka ovat esimerkiksi vallitsevan maailmantilanteen vuoksi joutuneet siirtämään ostoksensa ensi kertaa nettiin. Verkkosivusto tai -kauppa, joka ottaa heistä kopin, tervehtii ja kyselee heidän tarpeistaan, on heille varmasti helpommin lähestyttävä kuin sivusto, joka odottaa asiakkaan etsivän tietonsa itse.

On tutkittu, että chat-keskustelu verkkokauppavierailun aikana voi jopa kymmenkertaistaa asiakkaan oston todennäköisyyden. On totta, että chat-ikkunat ja muut botit voivat ärsyttää osaa asiakkaista, mutta fakta on, että kaikkia ei voi koskaan miellyttää. Kannattaa siis ennemmin tarjota asiakkaille useampia yhteydenottotapoja, kuin jättää tämä mahdollisuus käyttämättä.

Käy tutustumassa tästä automaattiseen asiakaspalvelijaan, jonka rakensimme datanpalautukseen erikoistuneelle asiakkaallemme HammarDatalle. ”Liidikone tehostaa yhteydenottoja sekä meidän että asiakkaidemme näkökulmasta”, HammarDatan Jari Ståhlhammar kommentoi palvelua.

Hyvän asiakaspalvelun mittarit

Hyvä asiakaspalvelu koostuu alasta riippuen hieman eri asioista. Verkossa toimiessa on kuitenkin tiettyjä yhteneväisyyksiä, joita asiakkaat arvostavat:

 • Tilaamisen/yhteydenoton helppous
 • Sivuston selkeys, nopea tiedonsaanti
 • Laadukas asiakaskokemus
 • Nopeus: reagointiaika, tilausajat, tavoitettavuus

Vain harva verkossa asioiva ihminen tarttuu enää nykypäivänä luuriin ja soittaa yritykseen tilatakseen tuotteen tai palvelun. On tutkittu, että asiakkaiden ostotapa on jo muuttunut ja tulee muuttumaan entisestään lähivuosina. Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet näkyvät jo nyt, ja tämä suuntaus vain kasvaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa chatbotit ja muut automatisoidut asiakaspalvelutavat ovat jo keskeinen osa ostotapahtumaa.

Muista: asiakas ei ole sinun kengissäsi

On myös tärkeää muistaa, että asiakas ei välttämättä ajattele samalla tavalla kuin sinä. Kohderyhmä täytyy tuntea, jotta heitä voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla verkossa. “Minä en ainakaan koskaan käytä chattia” ei ole relevantti perustelu sille, ettei kyseistä palvelua kannattaisi tarjota omille asiakkaille.

Asiakkaiden kohtaaminen verkossa, henkilökohtainen palvelu ja vastausten tarjoaminen asiakkaan ongelmiin ovat tätä päivää. Asiakkaat odottavat saavansa hyvää palvelua myös verkossa. Kun asiakkaan odotukset täytetään tai jopa ylitetään verkkopalvelussa, se näkyy suoraan liikevaihdossa, suositteluissa ja asiakkaiden sitoutumisessa yritykseen.


Vitkastelu käy kalliiksi – perusta verkkokauppa viimeistään NYT

Kilpailijasi käyvät tälläkin hetkellä kauppaa verkossa kassalippaat kohisten. Tutkimuksen mukaan uusia verkkokauppoja perustetaan nyt ennätystahdilla, sillä korona ajoi ostajat verkkoon. Mitä pidempään jarrutat, sen kauemmas horisonttiin kilpailijasi kiitävät. Toimi nyt, jos haluat aloittaa vuoden 2021 uudella tavalla.

Ostajat ovat verkossa, missä sinä olet?

Tutkimuksen mukaan kauppa digitalisoituu Suomessa tällä hetkellä kovaa vauhtia, ja etenkin kotimainen verkkokauppa on nyt kovaa valuuttaa. Verkkokauppa on levinnyt myös toimialoille, joilla sitä ei ole aiemmin tavattu. Samaan aikaan myös suomalaisten verkko-ostaminen on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.

Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Verkko pullistelee asiakkaita, jotka haluavat ostaa tuotteen tai palvelun kotimaiselta toimijalta, mutta asiakkaiden vakuuttamiseksi ostamisen täytyy olla helppoa ja nopeaa. Tähän tarpeeseen kannattaa reagoida nyt.

”Suosittelen verkkokaupan perustamista. Meille tulee asiakkaita tällä hetkellä 90 % enemmän kuin ennen, ja liikevaihto on kasvanut koko ajan.”
Petri Keinänen, Hermanni-Talot Oy

Hermanni-Lauteet verkkokauppa

Uusi vuosi, uusi bisnes

Loppuvuoden harmauden keskellä on hyvä poistaa läpät silmiltä ja suunnata katse tulevaan. Miten kuluva vuosi on sujunut ja mitä ensi vuonna pitäisi tehdä toisin?

Verkkokaupan perustaminen ei tapahdu yhdessä yössä, joten projektiin kannattaa havahtua ajoissa. Laadukkaan verkkopalvelun rakentamiseen kuluu noin 4-6 kuukautta, joten projekti kannattaa polkaista käyntiin aikailematta. Älä jää odottamaan suvantovaihetta projektin aloittamiseksi, sillä sitä ei välttämättä koskaan tule. Odottelu voi käydä kalliiksi.

Mitä verkossa onnistuminen vaatii?

Verkkokaupan perustaminen on monelle yritykselle yksi suurimmista ja samalla tärkeimmistä investoinneista. Sen vuoksi kannattaa unohtaa oikoreittien metsästys ja tee-se-itse -mentaliteetti.

Pelkkä verkkokauppa ei vielä tarkoita suurta menestystä, joten kumppani kannattaa valita huolella. Oikea ammattilainen osaa viedä liiketoiminnan verkkoon kannattavasti ja tuottavasti. Lisäksi oikea taho tuntee Googlen salat ja pystyy edistämään verkkokaupan näkyvyyttä hakukoneissa. Myös verkkomainonnan mahdollisuudet pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

Käy katsomassa täältä, mitä verkkokaupan perustaminen Netellolla maksaa ja kuinka se tapahtuu.

Miksi perustaa verkkokauppa vuodelle 2021?

Säästät aikaa: Verkkokauppa helpottaa omaa työtäsi, sillä myynti hoituu kätevästi toimivan verkkopalvelun avulla.

Teet myyntiä ympäri vuorokauden: Verkkokauppa mahdollistaa ostosten tekemisen missä ja milloin tahansa.

Voit laajentaa tuote- tai palveluvalikoimaasi: Verkkokauppa tarjoaa helposti laajennettavan kokonaisuuden.

Palvelet asiakkaitasi entistäkin paremmin: Asiakkaat ovat entistä tiukemmin verkossa ja odottavat nopeaa ja helppoa ostamista.

Saat lisää kassavirtaa ja enemmän asiakkaita: Kun asiakkaat löytävät luoksesi ja ostaminen on tehty mahdollisimman helpoksi, on sinulla hyppysissäsi kaikki avaimet menestykseen.

”On hienoa, kun voimme nyt ylpeänä ohjata kävijöitä uuteen, upeaan verkkokauppaamme. Jo nyt on tullut tilauksia tuotteista, joita ei ole koskaan ennen tilattu!”
Niina Nurmi, Luontaistuote Jasmin

Oletko sinäkin valmis menestykseen? Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä muutaman arkipäivän kuluessa.


  Haluaisin perustaa verkkokaupan.Verkkokauppani ei näy Googlen hakutuloksissa.Verkkokauppani kaipaa uudistusta.Verkkokauppani kautta ei tule kauppaa.

  Globaalia verkkoviestintää

  Netello Systems mukana taistelussa COVID-19 pandemiaa vastaan

  Asiakkaamme Deep Sensing Algorithms Oy kehittää COVID-19-viruksen uloshengitysilmasta tunnistavaa laitetta ja algoritmia. Tämän laitteen, DSA analysaattorin, toimintaperiaate on samantyyppinen kuin alkometrin. Laitteella pyritään erittäin tarkkaan koronaviruksen tunnistukseen jo kahdessa minuutissa, eli huomattavasti nopeammin kuin tällä hetkellä käytössä olevat koronatestit. Tämä mullistaisi täysin maailman taistelun COVID-19-pandemiaa vastaan. Suurten ihmismäärien testaaminen ja tartuntaketjujen jäljittäminen voisi parhaimmillaan tapahtua vain muutamissa tunneissa.

  DSA analysaattorin nanosensoritekniikan tieteellinen perusta on emeritusprofessori Risto Oravan käsialaa. Laitteen käyttö on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi. Käyttäjän turvallisuus on huomioitu laitteen suunnittelussa tarkasti. Laitteessa ja muussa teknologiassa toteutetaan tieteellisesti testattuja ratkaisuja, mm. nanoteknologiaa ja tekoälyä.

  Netello Systems Oy vastaa Deep Sensing Algorithms Oy:n verkkosivustosta dsa.fi, yrityksen sosiaalisen median strategiasta sekä nopeasti muuttuvista tarpeista verkossa ja verkkoviestinnässä. Netello Systems Oy:lle hanke on haastava nopean muutostarpeen ja globaalin toimintaympäristön takia, mutta samalla erittäin motivoiva. Tämä hanke todentaa myös organisaation kyvyn toimia nopeasti, joustavasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti.

  Laaja kokemuksemme ja jatkuva kehittyminen antavat meille mahdollisuuden hoitaa vastaavia hankkeita myös jatkossa. Meille verkkoliiketoiminnan ammattilaisille hankkeesta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että voimme olla mukana ”taklaamassa” aikakautemme vitsausta, koronaa. Tiedämme, että digitaaliset kanavat ovat ainoa tapa rakentaa näin nopeasykliselle toiminnalle tehokas viestintäympäristö globaalisti.

  DSA mediassa:

  NBC Nightly News with Lester Holt
  MTV Uutiset, Uutisaamu
  Yle Uutiset
  Helsingin Sanomat

  Myyntipäällikön kirje

  ”Ei saa jäädä tuleen makaamaan!”

  Erittäin hyvä asiakkaani käytti tätä kuuluisaa lausetta (sopivilla kirosanoilla ryyditettynä) pian koronakriisin puhjettua. Viittaus tuli kreivin aikaan, koska keskusteluamme edeltäneinä päivinä oli tullut lunta tupaan kohtalaisen paljon hamaan tulevaisuuteen siirtyneiden projektien muodossa. Tietysti myös koko tilanne yleisesti tuntui jokseenkin pelottavalta. Siispä lähitulevaisuus ei juuri sillä hetkellä hohtanut erityisen valoisana, vaikka firmamme tilanne onkin hyvin vakaa ja perhe on pysynyt terveenä.

  Tuntemattomasta sotilaasta tuttu kommentti pysäytti syvällä tasolla, kun sitä hetken ihan oikeasti ajattelin. Me kaikki tiedämme, että eteenpäin on mentävä ja tällaisten myräköiden jälkeen vahvat, rohkeat ja kehityskykyiset nousevat entistä vahvempina. Ei liike-elämässä tietenkään kuulu jäädä odottelemaan parempia aikoja toivotaan toivotaan -asenteella – kaikkihan sen tietävät – mutta harvalla on oikeasti rohkeutta lisätä purjepinta-alaa silloin, kun puhuri on kovimmillaan.

  Eräs talousasiantuntija kirjoitti hiljattain havaintonsa vallitsevasta tilanteesta suunnilleen näin:

  ”Päättäjäsegmentit ovat jakautuneet neljään osaan:

  • Lamaantuneet
  • Poteroihin kaivautuneet ja hiekkaa päälleen heittävät.
  • Vanhoihin lääkkeisiin luottavat (näin on aina toimittu ja toimitaan jatkossakin).
  • He, jotka katsovat tulevaisuuteen. ”

  Jokainen yritys ja yrittäjä tietysti päättää oman tiensä

  Valinta on vapaaehtoinen ja jokaisella päätöksellä seurauksensa.

  Kyseinen asiakkaamme (Nestori-Tuote / Jouni ja Janne Sarin) päätti kääntää katseensa tulevaisuuteen. Ensin pysähdyttiin miettimään huolellisesti: mitä nyt oikeasti kannattaa tehdä ja miksi? Sitten laadittiin TIEkartta tulevaisuuteen, jota pitkin nyt kuljemme yhdessä.

  On valtavan inspiroivaa työskennellä Jounin, Jannen ja lukuisten muiden sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät kerta kaikkiaan suostu lamaantumaan. Tilanne on mikä on, mutta maailma ei ole loppumassa eikä hyvälle perustalle rakennettu bisnes tämän takia mene nurin, jos niin päätetään. Otetaan siis koronapirusta kunnon kaulaote ja panostetaan voimakkaasti parempaan huomiseen.

  Kaikki toiminta siirtyy nyt pakostakin todella suurelta osin nettiin. Tästä muutoksesta tulee pysyvä. Joko tämä ymmärretään ja sen mukaan toimitaan tai sitten luovutetaan.

  Vastoinkäymiset ja tulevaisuuden haasteet voitetaan aina yhdessä. Haluan kiittää Jounia, Jannea ja monia muita edistyshaluisia tämän hetken pioneereja siitä, miten sitoutuneita olette projekteihimme, ja miten me olemme sparranneet toisiamme rakentaaksemme yhdessä tiimimme kanssa teille voittavan tulevaisuuden!

  Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää siitä, kuinka paljon voimaa minä, koko joukkueemme ja monet muut asiakkaamme ammentavat teidän asenteestanne. Nyt ei todellakaan ole aika jäädä tuleen makaamaan!

  Shopping Ads – merkittävästi parempi tuotto maksetusta mainonnasta

  Kaipaatko verkkokauppasi tuotteille tehokasta ja toimivaa mainontaa? Maailmalla hehkutetut Googlen Shopping-mainokset saapuivat viime vuonna myös Suomeen. Shopping-mainonta on erinomainen keino erityisesti verkkokauppojen tuotteiden mainostamiseen, verkkoliikenteen kasvattamiseen ja laadukkaiden liidien hankkimiseen. 
   
  Kuluttajat haluavat löytää kiinnostavista tuotteista vertailutietoa mahdollisimman helpossa muodossa tarjoiltuna. Tähän yksinkertaiseen havaintoon perustuvat Googlen Shopping-mainokset, joilla viitataan yksinkertaisesti Googlen hakutuloksissa näkyviin, kuvallisiin mainoksiin. 
   
  Shopping-mainosten saapumista Suomeen on odotettu pitkään – muissa Pohjoismaissa kampanjatyyppi on ollut mainostajien käytössä jo noin vuoden. Maailmalla Shopping-kampanjat ovat valtavan suosittuja: esimerkiksi Yhdysvalloissa 76,4 % verkkokauppiaiden hakumainonnan budjeteista käytetään Shopping-mainoksiin.

  Mikä on Google Shopping?

  Käytännössä Shopping-kampanja on Googlen hakutuloksissa näkyvä, kuvallinen mainos. Kuvan lisäksi mainoksessa näkyvät tuotteen tärkeimmät tiedot, kuten hinta, jälleenmyyjä ja mahdollisten tuote-arvioiden keskiarvo. 

  Mainostettava tuote perustietoineen siis esitellään potentiaaliselle asiakkaalle jo ennen, kuin tämä saapuu yrityksesi verkkosivustolle. Tässä piileekin kampanjatyypin teho: koska yrityssivustolle Shopping-mainoksen kautta päätynyt henkilö on jo saanut tärkeimmät perustiedot myytävästä tuotteesta, on hän todennäköisesti hyvin kiinnostunut sen ostamisesta. 

  Shopping ads

  Oikein tehtynä Shopping on verkkokaupoille perinteistä Google Ads -mainontaa tehokkaampaa

  Tämänhetkisen tiedon mukaan Shopping-mainokset keräävät merkittävästi enemmän laadukkaita klikkejä kuin tavalliset Google Ads -kampanjat. Keskeinen syy klikkien runsaaseen määrään on, että kuvallinen mainonta toimii pelkkää tekstimainosta huomattavasti paremmin. Kuvallinen mainos on houkuttelevampi ja siksi myös mainosten klikkausprosentti paljon tavallista tekstimainontaa korkeampi.
   
  Klikit ovat laadukkaita, koska Shopping-mainosta klikkaava henkilö myös melko todennäköisesti ostaa tuotteen. Miksi? Saapuessaan verkkokauppaasi asiakkaalla on jo kaikki tarvittava tieto tuotteesta (hinta ja muut perusfaktat). Mikäli hän ei olisi aidosti kiinnostunut tuotteestasi, hän tuskin olisi päätynyt verkkosivustollesi.  

  Shopping-mainosten hyötyihin kuuluvat muun muassa:

  • maksat vain toteutuneista klikkauksista

  • laadukkaiden liidien löytäminen helpottuu

  • kampanjahallinta ja konversioseuranta on kätevää
kuvallinen mainos on näyttävä ja tehokas

  • tutkitusti korkeampi klikkausprosentti kuin tekstimainoksilla
mainos sisältää ostajalle tärkeät perustiedot

  • kuluttajan näkökulmasta nopeuttaa hinta- ja muun vertailun tekemistä

  Sopii lähes kaikille, kunhan myynnissä on konkreettinen tuote

  Shopping-mainoksissa näytetään muun muassa myytävän tuotteen kuva, nimi, hinta sekä verkko- tai kivijalkakauppasi nimi. Lisäksi näkyvissä voi olla muun muassa tietoa tuotteen kunnosta (onko tuote esimerkiksi uusi vai käytetty) sekä tuote-arvosteluja tähtiluokituksen muodossa. Shopping-mainokset näytetään Googlen hakutuloksissa tekstimainosten vieressä tai niiden yläpuolella.
   
  Jotta kampanja voidaan ottaa käyttöön, tulee siinä mainostaa konkreettista tuotetta (esim. Artekin nojatuoli, keltainen kevättakki tai Canonin PowerShot -kamera) – ei siis palveluita tai vaikkapa ladattavia ohjelmistoja. Tarkoituksena on, että kiinnostunut henkilö voi ostaa tuotteen helposti heti mainoksen klikkaamisen jälkeen. 

  Googlen ehtona Shopping-mainoksille kuitenkin on, että kyseisellä toimialalla on riittävästi muitakin mainostajia. Näin toimimalla Google haluaa estää, ettei mikään yksittäinen mainostaja saa liian näkyvyyttä.
   
  Shopping-mainonta ja Google Ads eivät missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia mainosmuotoja, vaan ne tukevat toisiaan erinomaisesti: siinä missä Shopping-mainosten avulla yksittäisille tuotteille voidaan saada merkittävää näkyvyyttä, Google Adsin avulla voidaan mainostaa helposti kokonaisia tuoteryhmiä.

  Shopping ads

  Mitä tulosta päätyisit todennäköisimmin klikkaamaan? Mihin huomiosi kiinnittyy?

  1. Shopping-mainokset näkyvät Googlen hakutulosten yläosassa
  2. Kilpailluilla tuotteilla ja toimialoilla mainokset puskevat orgaaniset hakutulokset tulossivun alalaitaan. Mobiilissa ensinäkymässä ei usein näy muita kuin mainoksia. 

  Hinnoittelu vaihtelee toimialoittain

  Shopping-kampanjoiden hinnat vaihtelevat toimialoittain. Joillain toimialoilla hinnat saattavat olla hieman tavallisia tekstimainoksia kalliimpia, toisilla toimialoilla taas teksti- ja Shopping-mainosten hinnat ovat suurin piirtein samaa luokkaa. 
   
  Lähtökohtaisesti Shopping-mainosten klikit ovat kuitenkin hieman Google Ads -mainoksia kalliimpia. Vaikka hinnoittelun on oltava kohdallaan, ei myytävän tuotteen kannata olla ihan edullisimmasta päästä. On myös tärkeää, että mainostettavaa tuotetta on varmasti saatavilla. Muuten maksat näkyvyydestä sellaisille tuotteille, joita ei voi ostaa, seurauksena pettynyt asiakas.

  Miten Shopping-mainoksista saa parhaan hyödyn?

  Parhaan hyödyn Shopping-mainonnasta saat silloin, kun verkkokauppasi on oikeasti kilpailukykyinen sekä tuotevalikoimansa että hinnoittelunsa puolesta. Koska Shopping-mainosten klikkaukset ovat jonkin verran Googlen tekstimainoksia hintavampia, todella edullisia tuotteita ei välttämättä kannata Shoppingissa mainostaa. 
   
  Shopping perustuu siihen, että asiakas saa selkeässä muodossa kuvan lisäksi tuotteen perustiedot, kuten hinnan. Huomioithan, mainostettavan tuotteen hinnoittelun on oltava kunnossa, sillä Shopping perustuu pitkälti kuluttajien nopeasti tekemään hintavertailuun. Mikäli verkkokauppasi tuote vertailussa aina se kaikista kallein, on todennäköistä, etteivät asiakkaat valitse tarjoamaasi tuotetta. Tuotteelle tulee siis olla kysyntää, ja lisäksi sen pitää olla oikein hinnoiteltu suhteessa kilpailijoihin.

  Miten Shopping-kampanja luodaan? 

  Käytännössä Shopping-mainos luodaan kampanjan pohjana toimivan Kauppiaskeskuksen kautta. Lisäksi tarvitset Google Ads -tilin. Mikäli tarkoituksenasi on mainostaa verkkokauppaa, Kauppiaskeskukseen tulee syöttää yrityksen perustietojen, kuten logon ja perustietojen lisäksi myös verkkokaupan tuotesyöte, minkä jälkeen tämä liitetään vielä Google Ads -tiliisi. Sitä kautta avataan myös varsinainen mainoskampanja. 
   
  Shopping-mainosten tekeminen edellyttää tuotesyötettä, koska Google saa sitä kautta tiedot mainostettavista tuotteista. Syötteen voi tehdä joko manuaalisesti tai käyttää verkkokaupan valmista lisäosaa. Tekstimuotoiseen Google Ads -tekstimainoksen tekemiseen verrattuna Shopping-kampanjan tekemisen kanssa alkuun pääseminen on siis jonkin verran työläämpää. 
   
  Haluatko asiantuntijoidemme apua maksetussa mainonnassa tai hakukonenäkyvyyden orgaanisessa kehittämisessä? Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

  Haluatko tietää lisää?


  Netellolla haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista ja mitattavaa lisäarvoa. Olemme digiliiketoiminnan asiantuntijoita ja kertoisimme mielellämme lisää siitä, miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi menestymään paremmin verkossa. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksesi tarpeet yhdessä.

  Chatbot vai Liidikone – mistä saada lisää parempia liidejä?

  Suurin osa yrityksistä pohtii kuumeisesti vastausta samaan kysymykseen: mistä saada lisää parempia liidejä? Netellon asiantuntijoiden kehittämä Liidikone tarjoaa paitsi parempaa palvelua asiakkaillesi, myös automatisoi uusasiakashankintaa ja tehostaa myyntiä.

  Moni yritys toivoo, että yrityssivusto olisi tuottava myynnin tuki, jonka kautta laadukkaita liidejä saadaan jatkuvasti lisää. Usein näin ei kuitenkaan ole, vaan myyjien kalenterit täyttyvät sellaisten liidien käsittelemisestä, jotka eivät todennäköisesti koskaan johda kauppaan.

  Usein myöskään yrityssivuston potentiaalia asiakaspalveluun liittyen ei välttämättä hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityksen henkilöresursseja voi kulua merkittävästi siihen, että työntekijät vastailevat soittajien kysymyksiin, vaikka asiakaspalvelu olisi ainakin osittain mahdollista ulkoistaa automatisoidulla chatilla.

  Mikä on Liidikone ja miten se eroaa tavallisesta chatbotista?

  • Et ole yksin tärkeimmässä vaiheessa. Saat halutessasi kaiken avaimet käteen -palveluna. Asiantuntijamme kartoittavat yrityksesi tarpeet ja tekevät ehdotuksen Liidikoneen logiikasta
  • Ammattikirjoittajamme haastattelee sinua ja kirjoittaa sisällöt Liidikoneeseen
  • Saat samasta paikasta lisäpalveluilla (hakukoneoptimointi, Google Ads – mainonta ja somemarkkinointi) lisää oikeanlaista liikennettä

  Liidikone on Netellon asiantuntijoiden kehittämä diagnostiikkatyökalu, joka toimii automatisoidun chatin tavoin. Liidikone on eräänlainen chatbot, joka auttaa sinua tavoittamaan sellaiset henkilöt, jotka todennäköisesti saadaan muutettua yrityksesi maksaviksi asiakkaiksi. Näin yrityksesi henkilöresursseja ei kulu turhiin kyselyihin vastaamiseen eikä toisaalta yksikään potentiaalinen liidi jää käsittelemättä.

  Liidikone pysäyttää jokaisen sivustolla vierailevan henkilön ja avaa tämän kanssa keskustelun. Se ohjaa potentiaalisen asiakkaan potentiaalisen tuotteen tai palvelun pariin ja kerää automaattisesti hyvien liidien yhteystiedot. Liidikone on markkinoiden edullisin palvelu, jonka logiikka ja kysymyspolut toteuttavat Netellon asiantuntijat – ei tekoäly. Halutessasi saat meiltä myös Liidikoneen jatkuvan ylläpito- ja kehityspalvelun.

  Kun Liidikone generoi yrityksellesi jatkuvasti uusia, laadukkaita liidejä, voivat yrityksesi työntekijät keskittyä siihen kaikista tärkeimpään – myyntiin.   

  ”Netellon Liidikone on ollut yrityksemme käytössä vasta vähän aikaa, mutta vaikutukset ovat alkaneet jo näkyä. Liidikone tehostaa yhteydenottoja ja  auttaa meitä ymmärtämään paremmin sivustollemme saapuvien asiakkaiden tarpeita.

  Pidämmekin erityisesti siitä, että Liidikone saa asiakkaan kertomaan lisää ongelmasta, johon tämä etsii apua. Näin yrityksemme asiantuntijoiden aikaa ei kulu taustatietojen selvittämiseen tai hintatietojen avaamiseen.Yhteydenottojen määrän lisäksi Liidikone siis tehostaa huomattavasti myös työntekijöidemme ajankäyttöä!”  

  – Jari Stålhammar, HammarData Oy

  Mikä on chatbot ja miten se auttaa yritystä markkinoinnissa?

  Yksi suosittu ratkaisu asiakashankinnan ja -palvelun kehittämiseen on hankkia sivustolle asennettava chatbot. Kyseessä on eräänlainen tietokoneohjelma, joka jäljittelee ihmisten tapaa keskustella toistensa kanssa.   

  Chatbot-työkaluja on lähes yhtä monta erilaista kuin niitä tarjoavia yrityksiäkin. Osa chatboteista pystyy tulkitsemaan ennaltamäärättyjen keskustelupolkujen lisäksi jonkin verran myös vapaata tekstiä. Joidenkin chatbottien toiminta hyödyntää tekoälyä, toiset taas perustuvat manuaalisesti määriteltyihin sääntöihin, joiden puitteissa ne toimivat.  

  Osa yrityksistä käyttää chatbotteja ensisijaisesti uusasiakashankintaan. Monilla yrityksillä on kuitenkin käytössään myös esimerkiksi asiakaspalvelurobotteja, jotka auttavat asiakasta ratkaisemaan yksinkertaisia ongelmia ja tarvittaessa ohjaavat käyttäjää eteenpäin keskustelemaan oikean henkilön kanssa. 

  Mitä chatbot voi tehdä oikeaa asiakaspalvelijaa paremmin?

  Chatbot voidaan siis valjastaa hoitamaan monipuolisesti erilaisia myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Mutta mitä asioita chatbot voi tehdä oikeaa asiakaspalvelijaa paremmin? Alla on muutamia esimerkkejä.  

  1. Nopeus. Erilaisten chatbottien keskeisimpiin kuuluva valttikortti on nopeus, sillä liian monesti potentiaalisen ostajan yhteydenottopyyntöön ei ole mahdollista reagoida tarpeeksi nopeasti henkilöstöresurssien puutteiden takia.
  2. Vuorovaikutus jokaisen sivustolle saapuvan henkilön kanssa. Chatbottien keskeisin etu on, että niiden avulla jokainen sivustolle saapuva vierailija on mahdollista pysäyttää vuorokaudenajasta riippumatta.
  3. Datan kerääminen. Yksi chatbottien eduista on myös niiden keräämän datan potentiaali, ja monet chatbotit keräävätkin talteen potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja. Lisäksi asiakkaista saadaan tärkeää tietoa, sillä chatbotin kyky muistaa ja oppia voi parhaimmillaan olla valtava.
  4. Matalan kynnyksen yhteydenottokanava. Lisäksi chatbot voi tarjota potentiaaliselle asiakkaalle matalan kynnyksen saada vastauksia kysymyksiinsä silloin, kun tämä on vielä epävarma ostoaikeistaan eikä halua ottaa yhteyttä myyjään tai asiakaspalvelijaan esimerkiksi puhelimitse.

  Mitä kaikkea chatbotilla voidaan automatisoida?

  Mahdollisuudet sille, mitä kaikkea chatbotilla voidaan automatisoida, ovat todella laajat. Siksi asiaa kannattaakin lähestyä pohtimalla ensisijaisesti sitä, mikä on yrityksesi isoin haaste tai ongelmakohta. Käyttöön kannattaa valita sellainen chatbot, joka auttaa ratkaisemaan tätä ongelmaa mahdollisimman tehokkaasti – olipa kyseessä sitten asiakaspalvelua vauhdittava tekoälychatbot tai uusia asiakkaita etsivä keskustelurobotti.  

  Mitkä ovat tyypillisiä esimerkkejä siitä, mihin chatbotteja käytetään?  

  • Asiakaspalvelu. Moni yritys kärsii esimerkiksi haasteista vastata asiakkaiden kyselyihin tarpeeksi nopeasti. Puhelinpalvelut voivat olla pahasti ruuhkautuneita ja pyhäpäivinä ketään ei ole tavoitettavissa. Henkilöresurssien säästyminen voi olla merkittävää, kun jokaista kysymystä ei osoiteta yrityksen oikealle työntekijälle, vaan esimerkiksi yleisimpiin rutiinikysymyksiin pyritään vastaamaan chatbotin avulla.
  • Asiakashankinta. Toinen yleinen syy ottaa chatbot käyttöön on halu kerätä laadukkaita liidejä yrityksen myynnin tueksi. Sen lisäksi, että chatbotin avulla on mahdollista kerätä vierailijoista valtava määrä dataa myyjien käytettäväksi, on chatbotin avulla helppoa erotella toisistaan niin sanotut hyvä- ja heikkolaatuiset liidit. Mikäli esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan budjetti ei millään tavalla kohtaa yrityksen tarjonnan kanssa, ei  myyjien aikaa välttämättä kannata käyttää liidin käsittelemiseen. 
  • Erilaisten myynnillisten tehtävien hoitaminen tai tukeminen. Chatbot voi olla myös kätevä apu silloin, kun asiakas haluaa tehdä verkossa ostoksen tai varata ajan tiettyä palvelua varten. Chatbot voi auttaa asiakasta löytämään verkosta sopivan tuotteen, vahvistamaan tilauksen tai vaikkapa neuvomaan ajanvarauksen kanssa. 

  Haluatko liidikoneen sivustollesi?


  Liidikone toimii yhtä aikaa myyjänä ja asiakaspalvelijana, ja sen avulla yksikään liidi ei pääse enää karkuun!
  Sovi alta tarkempi ajankohta tilanteesi kartoittamiseen yhdessä asiantuntijamme kanssa!

  Verkkokaupan perustaminen vaatii hyvää suunnittelua

  Verkkokaupan perustaminen kannattaa tehdä yhdessä kokeneen ammattilaisen kanssa, jolloin hankkimasi verkkokauppa vastaa yrityksesi nykyisiä tarpeita ja joustaa liiketoimintasi kehittyessä ja toimintasi kasvaessa.

  Valitse verkkokauppaohjelma, jonka avulla saat asiakkaita ja myyntiä

  Koska verkkokaupan perustaminen vaatii useita erityyppisiä käytännön järjestelyitä logistiikasta aina toimitussopimuksiin asti, jää käytettävän verkkokauppaohjelmiston valinta monesti vähemmälle huomiolle. Verkkokauppa-alustaksi tulevan ohjelmiston valinnassa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ohjelmiston helppokäyttöisyyteen, tuotteen laajennettavuuteen, saatavilla olevaan tukeen ja ohjelmiston avulla toteutettavan kaupan löydettävyyteen – eli siihen miten hyvin verkkokauppa tukee h. Markkinoilla on lukuisia verkkokauppaohjelmistoja, jotka lupaavat helpon perustamisen ja edullisen hinnan. Ennen valintaa kannattaa kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin.

  Verkkokaupan perustaminen ja hakukoneoptimointi

  Verkkokaupan menestyksen kannalta ratkaisevaa on kävijöiden saaminen sivustolle. Netellon verkkokauppa-alusta mahdollistaa tehokkaan hakukoneoptimoinnin. Muutaman satasen säästö kaupan perustamisessa ei kannata, jos sen joutuu maksamaan mainonnassa moninkertaisena, koska hakukoneiden kautta ei tule riittävästi kävijöitä.

  Verkkokaupan hallinta

  Verkkokaupan perustaminen kannattaa aloittaa ohjelmiston valinnalla. Verkkokauppaohjelmistojen käytön helppoudessa on eroa. Netellon Verkkokaupan hallinnassa kauppias voi määritellä tuotteille kuvat, kuvaustekstit, hinnat, tuotenumerot ja veroprosentit. Kauppa tuottaa kauppiaalle raportit tilauksista ja toimituksista, sekä rekisteröityneistä asiakkaista. Kauppias voi lähettää järjestelmän avulla tiedotteita rekisteröityneille asiakkailleen sähköpostina. Asiakkaille voi tarjota monta maksutapaa – pankkien maksunapit, luottokortin, laskutuksen ja postiennakon.

  Verkkokaupan ulkoasu

  Näyttävä, yritykselle sopiva ja kilpailijoista myönteisesti erottuva ulkoasu on tärkeää Verkkokaupalle. Vaikka Internetissä hinta on merkittävä kilpailukeino, kaupan tulee ennen ostopäätöstä vakuuttaa luotettavuudellaan. Viimeistelty, ammattilaisen suunnittelema ulkoasu viestii luotettavasta toimijasta. Selkeä käyttöliittymä tekee ostamisesta helppoa, ja kohderyhmää puhutteleva ulkoasu houkuttaa ostopäätöksiin. Kun perustat verkkokauppaa, tilaa myös graafinen suunnittelu ammattilaiselta.

  Verkkokaupan Kävijäseuranta

  Hyvää kauppiasta kiinnostaa, minkälaisia ihmisiä kaupassa käy, vai käykö kaupassa kukaan. Kävijäseurannan avulla voi seurata kaupan kävijäliikennettä. Kävijäseuranta on tärkeä osa toimivaa Verkkokauppaa. Verkkokaupan perustaminen kannattaa suunnitella siten, että kävijäseuranta onnistuu.

  Hakukoneoptimointi auttaa löytymään

  Kauppa ei käy, ellei kohderyhmäsi löydä sinua, etkä sinä heitä. Varmista siis että Verkkokaupan perustaminen tehdään oikein. Hakukoneoptimointi saa verkkokauppasi löytymään entistäkin paremmin hakukoneissa, juuti silloin kun ostohaluiset asiakkaat etsivät tuotteita.

  ×